Документи свързани с дейността по опазване на сухоземните костенурки в България.
Осма среща

Нови Защитени Местности осигуряващи значими местообитания на земноводните и влечугите в България за 2007 г. – Димитър Плачийски (БДЗП)

Download: Файл

Нов вида за българската херпетофауна – Борислав Наумов

Download: Файл

Атлас на земноводните и влечугите в България – Борислав Наумов

Download: Файл

Определител на земноводните и влечугите в България, Зелени Балкани; Автори: В. Бисерков (ред.), Б. Наумов, Н. Цанков, А. Стоянов, Б. Петров, Д. Добрев & П. Стоев – Борислав Наумов

Download: Файл

Някои новости касаещи българската херпетофауна – Николай Цанков (НПМ-БАН)

Download: Файл

Представяне на дейностите по опазване на сухоземните костенурки в Източна Стара Планина през 2007– Иво Иванчев (Gea Chelonia Foundation ex-situ Centre);

Download: Файл

Представяне на дейностите по Опазване и проучване на сухоземните костенурки в Източни Родопи” през сезон 2007. – Георги Попгеоргиев (БДЗП);

Download: Файл

Представяне на дейностите свързани с опазването на биологичното разнообразие от Проект Родопи GEF – Стойчо Стойчев

Download: Файл

Програма

Download: Файл
Седма среща

АКТУАЛНИ ИМЕНА НА ВИДОВЕTE ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA) И ВЛЕЧУГИ (REPTILIA) В БЪЛГАРИЯ (към 20.02.2007 г.)

Download: Файл

Интересни наблюдения относно херпетофауната в Македония – Атанас Грозданов

Download: Файл

Влиянието на автомобилния транспорт върху земноводните и влечугите в буферната зона на Биосферен резерват „Сребърна” – Красимир Киров & Ивелин Моллов

Download: Файл

Атлас на земноводните и влечугите в България – Борислав Наумов

Download: Файл

Определител на земноводните и влечугите в България, Немско издателство Chimaira, Автори А. Стоянов, Н. Цанков, Б. Наумов – Андрей Стоянов

Download: Файл

Представяне новото издание на “Червената книга на Република България” в частта и Земноводни и Влечуги. – д-р Владимир Бешков

Download: Файл

Представяне на дейностите по Опазване и проучване на сухоземните костенурки в Източни Родопи” през сезон 2006. – Георги Попгеоргиев (БДЗП);

Download: Файл

Програма

Download: Файл
Шеста среща

Интересни наблюдения и нов вид за българската херпетофауна- Андрей Стоянов (НПМ-БАН)

Download: Файл

“Херпетофауната на територията на гр. Пловдив” – Ивелин Моллов (ПУ)

Download: Файл

“Някои новости касаещи българската херпетофауна” – Николай Цанков (НПМ-БАН)

Download: Файл

Интересни херпетологични наблюдения  от Гърция. Георги Кръстев.

Download: Файл

Представяне на защитени зони за Влечуги и Земноводни в рамките на НАТУРА 2000 за България – Симеон Марин (Проект НАТУРА 2000);

Download: Файл

Представяне на дейностите по опазване на сухоземните костенурки в Източна Стара Планина през 2005– Иво Иванчев;

Download: Файл

Представяне на доклад "Дейности на РИОСВ - Русе по пряко опазване на видове от херпетофауната" - Красимир Киров (РИОСВ – Русе);

Download: Файл

Представяне на дейностите за опазване на сухоземните костенурки в България по проекти реализирани от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ – Андрей Ковачев

Download: Файл

Представяне на дейностите по проекти: “Опазване на сухоземните костенурки на територията на Източни Родопи” прeз сезон 2005. – Георги Попгеоргиев (БДЗП);

Download: Файл

Програма

Download: Файл
Доклади

Финален отчет по проект "Опазване на сухоземните костенурки и борба с бракониерството на територията на Източните Родопи".

Download: Файл

План за действие за опазване на сухоземните костенурки в България (2005 – 2014)

Download: Файл

Доклад представен пред Бернската конвенция – Малмо 26-27 септември 2003 год. “Опазване и изследване на сухоземните костенурки (Testudo spp.) в България (1989 -2003).

Download: Файл

Финален отчет за дейностите по проект "Опазване на застрашени земноводни и влечуги в България" през периода 01.02.2003-01.08.2003г.

Download: Файл

Финален отчет за дейностите по проект "Опазване на влечугите в България" през периода 01.10.2001-24.03.2002г.

Download: Файл

Финален отчет за дейностите по проект "Намаляване на бракониерството на сухоземните костенурки в Източни Родопи" през 2002 г.

Download: Файл

Финален отчет за дейностите по проект "Опазване на сухоземните костенурки в България "в периода 1 август- 30 ноември 2002г.

Download: Файл
Пета среща

Херпетологични данни - Шуменско 2004

Download: Файл

Програма на срещата

Download: Файл

Протокол от срещата

Download: Файл
Становища и Сигнали

Сигнал за незаконно отглеждане на световно застрашени видове

Download: Файл

СТАНОВИЩЕ на Национални природозащитни организации и научни институти относно изграждане на ферми и търговия с видове от българската фауна включени в CITES - шипобедрена и шипоопашата сухоземни костенурки(Testudo hermanni и Testudo graeca)

Download: Файл

ИНСТРУКЦИЯ за повторно заселване в природата на иззети от бракониери или доброволно предадени костенурки

Download: Файл
Информационни материали

“Да опазим сухоземните костенурки в България”

Download: Файл
Научни статии

The effects of a large-scale fire on the demographic structure of a population of Hermann’s (Testudo hermanni boettgeri Mojsisovics, 1889) and Spur-thighed (Testudo graeca ibera Pallas, 1814) tortoises in Eastern Rhodopes Mountains, Bulgaria.

Download: Файл

Национален план за действие за опазване на сухоземните костенурки в България

Download: Файл

Нови данни за разпространението на сирийската чесновница (Pelobates syriacus balcanicus Karaman, 1928) в България.

Download: Файл

A study of the effects of fires on the populations of the Green Lizard Lacerta viridis (Laurenti, 1768) in Eastern Rhodopes.

Download: Файл

Petrov, B. 2007. Amphibians and Reptiles of Bulgaria: fauna, vertical distribution, zoogeography, and conservation.- In: V. Fet & A. Popov (eds.), Biogeography and Ecology of Bulgaria, Springer, 85-107.

Download: Файл

Naumov, B. 2006. A new record of Eryx jaculus (Reptilia: Boidae) in Bulgaria

Download: Файл

Tomovic, L., Naumov, B. 2005. A case of melanism in Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Colubridae) in Bulgaria.

Download: Файл

Naumov, B. 2005. New records of some herpetofauna species in Bulgaria.

Download: Файл
Актуални закони и нормативни актове свързани с опазване на биологичното разнообразие

Закон за биологичното разнообразие.

Download: Файл

Закон за защитените територии.

Download: Файл

Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение N3 на закона за Биологичното разнообразие.

Download: Файл

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...