ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС

      В миналото широко разпространени на територията на България днес двата вида сухоземни костенурки, Шипобедрената (Testudo graeca Linnaeus ) и Шипоопашатата ( Testudo hermanni Gmelin) са световно застрашени видове, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002). Поставени са в следните категории: T. graeca – уязвим (VU A1cd - 1996), T. hermanni – нисък риск (LR/nt-1996).

  Днес тези видове са приоритет за опазване от редица международни конвенции:
      •  Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), съгласно която страната ни се задължава да полага усилия за поддържане и адаптиране на популациите на видовете включени в приложенията на Конвенцията. Двата вида фигурират в Приложение II на тази конвенция.

      •  Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна ( CITES) . Двата вида фигурират в Приложение II на конвенцията.

      •  Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Двата вида са включени в Приложение II и IV на тази конвенция.

В българското законодателство сухоземните костенурки попадат под протекцията на Законa за биологичното разнообразие , като д вата вида фигурират в приложение №3. Както и в Наказателният Кодекс на Република България.

 

ЗАКОН за биологичното разнообразие  

Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г.
кн. 9/2002 г., стр. 49
т. 5, р. 4, № 410

    “ Чл. 38. (1) За животинските видове от приложение № 3 се забраняват:
      1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
      2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
      3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
      4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
      5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
      6. притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
      7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
      (2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните.
      Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушение на чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46, чл. 47, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и 3, чл. 100, чл. 102, ал. 1 и чл. 111 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
      (4) За нарушения по чл. 38, чл. 41, ал. 3, чл. 44 и 46, извършени в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите по ал. 1 се налагат в двоен размер.
      Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За щети, нанесени на определени видове растения и животни, включени в приложение № 3, виновните лица заплащат обезщетение.
      (2) Размерът на обезщетението се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС  

(Обн. - ДВ, бр. 26 от 1968 г.;…ДВ бр. 86, изм. ДВ бр. 88/2005 г.)

      Чл. 278в. (Нов, ДВ, бр. 28 от 1982 г.; предишен чл. 278а, бр. 10 от 1993 г.)

      (4) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 92 от 2002 г., бр. 103 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г.) Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от хиляда до пет хиляди лева и с компенсиране на нанесените щети.

 

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...